Karotis Darlığı Tedavisi

KAROTİS DARLIĞI

Karotis (Boyun damarı) Stent Ne Zaman Yerleştirilmelidir?

Karotis stent temel olarak iki durumda yerleştirilmesi gerekir; 

 • Karotisteki darlık %80′ den fazla ve beyinde infarkt (beslenmeyen-ölü beyin dokusu) yok ise
 • Karotisteki darlık %50′ den fazla ve bu damarın beslediği beyin kesiminde infarkt var ise. 

Beyindeki infarkt yani beslenmeyen beyin dokusu MR (Manyetik rezonans görüntüleme) yöntemi ile en doğru şekilde saptanır. Karotisteki darlık öncelikle renkli Doppler ultrasonografi ile saptanırsa da MR anjiografi ya da BT anjiografi yöntemleri ile doğrulanmalı ve tedavi planı buna göre oluşturulmalıdır. 

Karotis Stent Yerleştirilmesinin Riskleri Nelerdir? 

 • Riskler yüksek olmayıp %10′ nun altında ortalama %4-7 arasında değişmektedir. 
 • Stentin boyun damarlarına olan basısına bağlı nabızda yavaşlama
 • Damar yolu girişimine bağlı kasıkta kanama
 • Plakın yol açtığı darlık geçilirken beyine pıhtı atması, kalıcı ya da geçici felç durumu,
 • Stent yerleştirilmesinden sonra erken dönemde stent tıkanması,
 • Beyine aniden fazla kan gitmesine bağlı olabilecek beyin içi kanamaları,
 • Kan sulandırıcı ilaçlara bağlı olarak vücudun diğer yerlerinde olabilecek kanamalar.


Karotis Stent Hasta Hazırlık? 

Karotiste darlık Doppler ultrasonografi ile tanımlanır. Bilgisayarlı tomografi (BT) ya da manyetik rezonans (MR) anjiografi ile darlık düzeyi ve derecesi belirlenir. Tedavi edilmesi gereken darlık düzeyinde olduğuna karar verilir. Damar çapları, darlık uzunluk ve yerleşimine karar verilir.

 • İşlem öncesi beyin MR ve diffüzyon MR incelemesi yapılır. Beyindeki hasar derecesi saptanır. 
 • Gerekli kan testleri yapılır. Kanama değerleri, böbrek fonksiyonları değerlendirilir.
 • Koroner arter hastalığı yönünden araştırma yapılır ve risk faktörleri belirlenir. 
 • İşlemden 3 gün önce kan sulandırıcı ilaçlar başlanarak stentin erken dönemde tıkanması engellenir.


Karotis Stent Nasıl Yerleştirilir? 

Girişimsel Radyoloji ünitelerinde bulunan anjiografi cihazları eşliğinde bu işlem uygulanır. Anjiografi ünitesinde, kasığından girilerek  lokal anestezi uygulanarak işlem uygulanır. Kateter ve kılavuz tel yardımı ile darlığın bulunduğu boyun damarına ulaşılır. Anjiografi cihazı damarları görüntülenmesine kullanılar röntgen ışınları kullanılan bir cihazdır. Anjiografi cihazında damar içine kontrast madde denilen ilaçlar verilerek damarların hem darlık yeri görüntülenir, hem de anjiografi cihazının skopi fonksiyonu kullanılarak işlem uygulanır. Anjiografide darlık dikkatli şekilde geçilerek işlem sırasında beyine pıhtı atmasını engellemek amacıyla darlığın sonrasında beyinde giden damar içine filtre yerleştirilir. Ciddi darlıklarda stent öncesi balon uygulanarak stentin geçmesine izin verecek genişlik oluşturulur. Uygun uzunluk ve genişlikte stent yerleştirilir. Stent sonrası yeterli açıklık sağlanmamış ise 2. bir balon uygulanarak yeterli stent açıklığı sağlanır. Filtre dikkatli bir şekilde çıkarılarak işlem sonlandırılır. Tüm işlem boyunca hasta uyanıktır. Zaman zaman hastanı bilinç durumu konuşturularak kontrol edilebilir. 


İşlem sırasında beyine pıhtı atmasını engellemek amacıyla stent öncesi filtre darlık kesimi geçilerek damar içerisine yerleştirilir (SOL). Stent öncesi karotis arterdeki darlık ve stentten sonra darlığın açılarak normal damar açıklığın sağlanması (ORTA SOL), stentin anjiografide omurlar-vertebralar önündeki görünümü (ORT SAĞ), stent yerleştirildikten sonra filtre çıkarılır. Filtre içerisinde beyin damarlarına gitmesine engel olunmuş plak parçası ya da pıhtı (SAĞ).    

Karotis Stent Sonrası Takip 

İşlemden sonra takip önemli olup hastanın en az 1 gün hastanede kalması gerekmektedir. Kan sulandırıcı ilaçları kullanmaya devam etmesi önerilir. 1. ay Doppler, 6. ay Doppler kontorlleri ve 1. ay BT anjiografi uygulanır. 

 
1 ay ve 6. ayda karotis stent kontrolünün Doppler Ultrasonografi ile yapılması. Ultrasonografide stentin damar içinde uzanımı ve açıklığı izlenmektedir (SOL). Doppler incelemede stent içindeki normal akım kırmızı renk ile kodlanmaktadır (SAĞ). 

 

 

Sağ internal karotid arterde ileri derecede darlık (SOL), stent sonrası damarda tam açıklık sağlanmış (SOL ORTA), skopide stentin görünümü henüz filtre çıkarılmamış (SAĞ ORTA), bilgisayarlı tomografide stentin görünümü ve damar devamlılığı görülmektedir (SAĞ)

 


    
Karotis stent yerleştirilmesinden sonra 1. yıl BT anjiografi kontrollerinde stentlerin yerleşmi ve stent sonrası iç karotis arterleri normal görünümleri Komşu kemik yapılar teknik olarak uzaklaştırıldıktan sonraki görünümü (SOL), komşu omurga yapılar ile birlikte stentlenmiş karotis arter BT anjiografi görünümü (SAĞ)

 

 

Etiketler: 

inme; felç; inmenin tedavisi; inmeden korunma; karotis; karotis darlığı tedavisi; karotise stent yerleştirilmesi; şah damarı tedavisi; felçten korunma; karotis tedavisi; varis; varis tedavisi; girişimsel radyoloji; trombolizis; trombektomi; stent ile trombüs çıkarılması; mekanik trombektomi; felçten korunma: 

<karotis stent>

back to top