Akciğer Kanserinde Girişimsel Radyolojinin Rolü

AKCİĞER KANSERİNİN TANI ve TEDAVİSİNDE GİRİŞİMSEL RADYOLOJİNİ ROLÜ

 
Akciğer kanseri dünya genelinde en sık görülen kanserlerden biridir. Girişimsel onkoloji akciğer kanserinin tanısından tedavisine önemli bir rol oynar. Girişimsel işlemler temel olarak iki grupta yer alır;
  1. Tanısal
  2. Tedavi amaçlı işlemlerdir. 
Görüntüleme eşliğinde perkütan biyopsiler teşhis için gerekli bir işlemdir. Girişimsel tedaviler küratif denilen tamamen tümörün ortadan kaldırılması amaçlı olabileceği gibi palyatif denilen hastanın tümörünü tamamen tedavi edememekle beraber tümörün büyümesini ya da ilerlemesini yavaşlatarak hastanın yaşam süresini uzatmayı ve yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlar. 

Biyopsi 
 
Akciğerde kitle saptanması durumunda beklenmeden biyopsi yapılarak tanı konulmalıdır. Son dönemlerde kanser mutasyon analizleri ileri dönem non-small akciğer kanserlerinde kişiye yönelik tedavilerin geliştirilmesine ve planlanmasına katkı sağlamaktadır. 
 
BT eşliğinde akciğer biyopsilerinde pnömotoraks oranı %20-42 arasında değişmektedir. Pnömotoraks vakalarının sadece %1.6-15' inde drenaj kateteri yerleştirilmesi gerekmektedir. 
 
Küçük nodüllere yaklaşımda alternatif yöntem video yardımlı toraks cerrahisi (VATS) yöntemidir. Bu yöntem biyopsi yapılması zor olan çok küçük nodül ve buzlu cam paterni gelişen akciğerlerde uygulanabilir. 
 
Akciğer Kanser Tedavisinde Girişimsel Radyoloji

Ablasyon
 
Radyofrekans Ablasyon (RF) 
 
Bir çalışmada 3 yıllık yaşam süresi sublobar rezeksiyon için %87.1, radyofrekans ablasyon için %87.5 ve perkütan kriyoablasyon için %77 olarak tanımlanmıştır. Son dönemde Safi ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada stage 1 nonsmall cell akciğer kanserlerinde sublobar rezeksiyon, radyofrekans ablasyon ve radyoterapi karşılaştırılmıştır. Sublobar rezeksiyonun RF ve radyoterapiye göre daha yüksek primer tümör kontrol oranlarına sahip olmasına karşın yaşam süresi ve hastalıksız yaşam yönünden her 3 tedavi arasında anlamlı farklılık saptanmamıştır. 
Mikrodalga ablasyon (MW) RF ablasyona göre bazı avantajları vardır. Bunlar;
  1. Daha geniş nekroz alanı oluşturması
  2. Daha kısa işlem süresi
  3. Hedef organa daha yüksek ısı uygulanabilmesi
  4. Aynı anda multipl antenin kullanılabilmesi
  5. Kistik komponentlere etkili olması
  6. Vasküler yapılara yakınlıktan dolayı heat sink etkisi gelişmemesi ve buna bağlı olarak etkinliğinin azalmaması
  7. Daha az işlem sırasında ağrıya yol açmasıdır. 
Kriyoablasyon 
 
Dondurma yolu ile tümöral dokunun ablasyonudur. Bir çok avantajı bulunmakta iceball olarak adlandırılan ablasyon zonunun BT ve MR ile görülebilmesi ve patolojik ablasyon zonu ile korele olmasıdır. Primer akciğer kanserleri için perkütanöz kriyoablasyon kabul edilebilir komplikasyon oranları ile uygulanabilir. 
 
Kemoembolizasyon
 
Akciğer kanserleri için ilaçların bölgesel olarak verilmesinde kullanılan temel teknikler izole akciğer perfüzyonu, arteryel kemoembolizasyon, bronşial arter infüzyonu, ve akciğer suffusion udur. 
Transpulmoner Kemoembolizasyon
Sistemik kemoterapiye üstün olup işlem pulmoner artere bir balon kateter yerleştirilmesi yolu ile yapılır. 
 Bronşial Arter İnfüzyonu
Besleyici aterlerin net ortaya konması ve etkili tümoral boyanmanın gösterilmesi etkili bir tedavi için gereklidir. 
Akciğer Suffusion
Suffusion bir organın geçirgenliği göstermek için kullanılır. Bu teknikler kemoterapötik ilaçların etkinliği artırılır.
 
AKCİĞER KANSERLERİNİN PALYASYONUNDA GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ
 
Masif Hemoptizi Embolizasyonu
 
Vakaların %30' undan kanser sorumludur. Bronşial arterler %870-83 olguda torasik aortanın T5-6 seviyesinden gelişir. Embolizasyondan 350 mikrondan büyük partikül kullanılması spinal komplikasyon riskini azaltır. 
Komplikasyonları, bronşial veya aortik duvarın nekrozu, pulmoner infarkt, bronşial-özefageal fistüldür.
 
Superior vena kava sendromu Tedavisi
 
Superior vena kava sendromu, superior vena kavanın trombüs ya da çevresindeki yapıların oluşturduğu basıya bağlı tıkanıklığıdır. En sık neden kanser basısına bağlı superior vena kavanın tıkanıklığıdır.
Superior vena kava sendromunun ilk tedavisi endovasküler stent yerleştirilmesidir. Stent yerleştirilmesinin ardından radyoterapi ve kemoterapi tedavisine ilave olarak uygulanır. 
 
Ağrı Tedavisi
 
Ağrı tedavisinde interkostal sinir blokajı, paravertebral sinir blokajı, torasik sinirlerin radyofrekans ablasyonu tedavileri uygulanabilmektedir. 
 
KAYNAK: Cardiovasc Intervent Radiol 2017;40:153-165

 www.mutlucihangiroglu.com/akciger-ablasyonu_r_tr_4129_.aspx

back to top