Akciğer Ablasyonu

AKCİĞER ABLASYONU

"SAYFAMIZ GÜNCELLENME AŞAMASINDADIR". YAKINDA GÜNCELLENEREK HİZMETİNİZE SUNULACAKTIR.  

Akciğer kanserlerinde RF Ablasyon

                                                                                                                      12.02.2021

 1. Genel Bilgi
  1. Akciğer kanserleri küçük hücreli ve küçük hücreli dışı kanserler olarak sınıflandırılır. Küçük hücreli dışı akciğer kanserleri tüm akciğer kanserlerinin %83’ ünü oluşturur. 
  2. Akciğer birçok kanserin metastaz yaptığı bir organdır. 
  3. Erken yakınmalar öksürük, kanlı balgam, ağrı, nefes darlığı ve tekrarlayan akciğer enfeksiyonları olabilir.
  4. Risk faktörleri en önemlisi sigara olmak üzere, asbestoz ve bir çok çevresel gazlardır.
  5. The use of adjuvant chemotherapy showed benefit for stage II NSCLC but was of unproven benefit for stage I NSCLC.
 
 1. Endikasyonları
  1. Erken dönem NSC akciğer kanserlerinin (stage 1 ve 2) altın standart tedavi yöntemi cerrahi rezeksiyon (lobektomi) dur.  
  2. J Thoracic and Cardiovascular Surgery, Nov 2020 
                                               i.     Patients with clinical stage I (T1-T2aN0M0) NSCLC from 2004 to 2014 who were treated with SLR, SBRT, or ablation as the sole treatment were identified from the National Cancer Database. 
                                             ii.     A total of 53,973 patients were identified. 
                                           iii.     The 1-, 2-, 3-, and 5-year relative survival rates were 
1.     96%, 90%, 84%, and 71for SLR (n 30,451);
2.     93%, 78%, 65%, and 46for SBRT (n 22,134); and 
3.     90%, 73%, 58%, and 37for ablation (n = 1388)
                                             iv.     Our results suggest SLR may be associated with increased OS in patients with early-stage NSCLC compared with SBRT or ablation. 
  1. Cerrahi sonrası lokal rekürrens, tekrarlayan cerrahilerde SABR ve perkütan ablasyon alternatif tedavilerdir. 
  2. NCCN guidelines tıbbi olarak in-operable erken dönem stage 1A (tümör 3 cm ve daha küçük, lenf nodu metastazı yok ) vakalarda SABR’ ı önermiştir. 
                                               i.     Summary of Outcome and Effectiveness for Primary Lung Cancer: 
1.     Two large multicentre prospective studies found that in medically inoperable stage IA NSCLC patients, lung RFA is well tolerated, does not adversely affect pulmonary function and allows mid-term results comparable with those reported for SABR/SBRT, with OS of approximately 90% at 1 year, 70% at 2 years and 60% at 3 years. 
2.     Two large National Cancer Database studies found comparable outcomes of thermal ablation and stereotactic radiation therapy. 
3.     One large National Cancer Database study found slightly better outcomes for SBRT.
4.     Lung 2019, NCDB analizine göre nonmet, nonnodal, erken dönem NSCLC 2 cm ve daha küçük tümörlerde OS yönünden SBRT ve LTA arasında fark saptanmamıştır. Daha büyük lezyonlarda SBRT OS daha uzun.  
  1. NSC akciğer kanserlerinde stage 1A 4 cm’ den küçük olması ve mediastinal metastaz olmaması
  2. Büyük ve invaze lezyonlarda bası semptomlarının azaltılması amacıyla
  3. ESMO guidelines stage 1 NSCLC cerrahi ve RT kontrendike olduğunda RF ablasyonu öneriyor. 
  4. Oligometastatik akciğer lezyonlarında RT ve Termal ablasyon cerrahi comorbitide sınırlı olduğunda uygulanır. Primer Akciğer kanseri gibi RT önde değildir. Oligometastatik lezyonlarda 3’ den fazla, 2 cm’ den büyük nodüllerde OS kötü olduğu gösterilmiştir. 
 1. Kontrendikasyonlar
  1. Altta yatan akciğer rezervinin kötü olması
  2. Hastada kalp pili bulunması
  3. Düzeltilemeyen koagülopati bulunması
  4. Summary of contraindications: 
                                               i.     Diagnosis of small cell lung cancer. 
                                             ii.     Stage II NSCLC. 
                                           iii.     Presence of nodal and distant metastases. 
                                            iv.     Untreatable coagulopathies. 
                                             v.     An Eastern Cooperative Oncology Group performance status of 2. 
                                            vi.     A life expectancy of less than 1 year. 
                                          vii.     An end-stage lung disease and/or respiratory failure.
                                        viii.     Lesions located 1 cm from hilum, large vessel, main bronchi, trachea or oesophagus. 
  1.  
 1. Hasta hazırlık 
  1. FEV1 1L’ den fazla olan hastalar işlemi iyi tolere eder
  2. Bazı KT’ ler (Avastin gibi) işlemden 2-4 hafta önce kesilir. 
  3. Zeminde akciğer hastalığı var ise işlem öncesi antibiyotik kullanılır. 
 2. Teknik
  1. İşlem genel anestezi altında yapılmalıdır. İğne yerleştirilirken high flow jet ventilasyon kullanılır. 
  2. RF 17G needle ile coaxial olarak uygulanabilirken MW ve Kriyo direkt kendi elektrotları yerleştirilir. 
  3. Tekniklerdeki varyasyonlar
                                               i.     RF ablasyonu düşük enerji düzeyinde 30-40 W aralığında yapılmalıdır. Belirli enerji düzeylerinde ablasyon alanı böbrek ve yumuşak dokuya göre daha geniş olur. Expandable monopolar yararlı olur migrasyona daha az eğilimli olur. 
                                             ii.     RF’ de enerji düzeyi tümör lokalizasyonuna göre modifiye edilir. 
1.     Plevraya daha fazla kontakt olduğunda daha yüksek başlangıç powerı (watt) ve inkrement tercih edilir. İmpedansta majör artma oluncaya kadar devam edilir. RF jeneratör otomatik olarak kapanır. 
                                           iii.     MW daha geniş ablasyon, daha kısa süre, RF’ e göre ağrı daha fazla tolere edilir. Dez’i daha yüksek enerji verilmesi. 
                                            iv.     Kriyoablasyon daha az ağrıya neden olmasına karşın, RF ve MW’ ye göre daha az hemostatik etki nedeniyle daha fazla hemoptiziye yol açar
                                             v.     J Am Coll Radiol 2019, metastatik lezyonlarda  OS RF de MW’ den daha iyidir. 
                                            vi.     Lazer akciğerde kullanılmamaktadır. , 
                                          vii.      
  1. Trakt ablasyonu bronkoplevral fistülden dolayı tercih edilmemektedir.
  2. MW ile daha geniş ablasyon yapılabilmekte ve ağrı RF’ e göre daha az izlenmektedir.
  3. CT ya da PET-CT incelemesinde şüpheli hilar lenf nodu bulunması durumunda lokal tedavi öncesi endosonografi ve iğne aspirasyon biyopsi gereklidir. 
  4. Plevraya yakın lezyonlarda artificial Px yararlı olur. Oda havası yerine CO2 tercih edilir. Hava embolisi riski daha azdır. Tedaviden sonra reaspire edilir. 
  5. Fissür geçilmemelidir.
  6. Subplevral lezyonlarda lezyona perpendiküler yaklaşım yerine tanjansiyel girilerek daha fazla parankim eklenmesi bronkoplevral fistülden korunmak yönünden yararlıdır. 
  7. Başarılı ablasyonda lezyon alanını çepeçevre 1 cm aşan buzlu cam attenuasyonu izlenir.  
 1. Komplikasyonları overall majör kompl oran %9.8
  1. Pnömotoraks %40 görülmekle birlikte %1.6-21 (geniş range) arasında chest tup yerleştirilmesi gerekmektedir. 
                                               i.     Küçük Px ler için 15 dk beklenir progresyon gösteriyor ise drene edilir.
                                             ii.     İşlem sonrası Px gittikçe artıyor ise 10-12F multihole dren 5. İnterkostal aralıktan girilip apexe doğru yerleştirilir. 
  1. Bronkoplevral fistül
  2. Plevral effüzyon (%1-7)
                                               i.     Large plevral effüzyonda 12-14F kateter akciğer bazalinde doğru yerleştirilir. 
  1. Pnömoni ve komplikasyonlarda daha önce uygulanmış eksternal beam RT ve yaş önemli risk faktörü
  2. Kavitasyon
  3. Kanama, hemotoraks kriyoablasyonda komplikasyon oranı daha yüksektir.
                                               i.     20-24F kateter yerleştirilir. Seldinger tekniği kullanılır, amplatx guide ile girilir.  
  1. Apse
  2. Hava embolisi
                                               i.     Sol atriumda hava tesbit edilir ise hasta sol dekübitise yatırılır
                                             ii.     Sol ventrikülde hava tesbit edilir ise sağ dekübitise yatırılır. 
  1. Cilt yanığı
  2. Diyafragmatik yaralanma
 1. Takip
  1. İşlem sonrası gün Chest X-ray ve kan testleri ile kontrol yapılıp sorun yok ise taburcu edilir. 
  2. İşlemden sonra yapılan kontrol CT’ de tedavi edilmiş alan 5 farklı paterne dönüşebilir; fibrosis, kavitasyon, nodül, atelektazi, kaybolmasıdır. 
  3. İşlemden sonra 3 hafta boyunca hasta uçak seyahati ve dalış yapmamalıdır. Geç pnömotorakstan korunmak için gereklidir. 
  4. İşlem alanı zaman içinde gelişir, küçük lüsensiler ile kavitasyon görülür. 
  5. Komplet responsda en uzun boyutunda %30 azalma, kontrast tutmaması, PET-CT ilk 3 ayda false-pozitif sonuçlar verebilir. 
  6. Rekürrensi belirleyen faktörler
                                               i.     3 aydan sonra boyut artışı rekkürensi gösterir. 
                                             ii.     Tümörün 3 cm den büyük olması
                                           iii.     Büyük damarlara yakın olması
                                            iv.     İşlemden sonra buzlu cam dansitesinin görülmemesidir.
  
 
Crioablasyon nedir?
 
• Kriyoablasyon iğne ile tümör dondurma tekniğidir. Vücutta  olan zararlı doku ve tümörleri dondurarak tahrip eder. Kriyoablasyon işleminin diğer ablasyon yöntemlerine göre en büyük avantajı işlem sırasında ablasyonu alanını aynı anda izleyebilmek ve ablasyonun etkinliğine karar verebilmektir. işlem esnasında ve işlemden sonra hasta daha az ağrı hisseder. Lokal anestezi eşliğinde tedavi gerçekleşir.
 
• Kriyoablasyon esnasında oluşan buz küresi (ICEBALL) tümör boyutu hesaplanarak tek iğne veya bir kaç tane iğneyle oluşturulur. Ayrıca milimetrik olarak hesaplanan ICEBALL  diğer ablasyon seçeneklerine göre tümörün ısı ile yok edilmesi - ablate edilmesinde çok büyük avantaj sağlar.
 
• Kriyoablasyon ultrason, BT veya MR eşliğinde görüntülerek yapılır.  Kriyoablasyon iğnelerini içerisinden argon gazı devir daim yaptırılır. Bu sayede -20 ve -80 derece arasında soğukluk oluşturulur. Bu soğuklukta lezyonlar kalıcı olarak tahrip edilir. Hasta işlem yapıldıktan sonra, aynı gün taburcu edilir.
 
Uygulama Alanları 
 
• PROSTAT
• BÖBREK
• KEMİK
• AKCİĞER
• KARACİĞER
• YUMUŞAK DOKU TÜMÖRLERİ

Böbrek
 
Böbreğin kanserlerinde (Renal hücreli kanser RCC) böbreği tümörlü doku ile birlikte bir kısmının çıkarılması (parsiyal nefrektomi) erken dönem ve santralde olmayan kitleler için standart tedavidir.  Buna karşın özellikle bir çok hastalığı olan, cerrahiye uygun olmayan hastalarda ablasyon tedavilerinin rolü her geçen gün artmaktadir. Kriyoablasyon,  4 cm' den küçük (T1a) böbrek kitleleri için iyi bilinen ve kabul görmüş bir terapidir. Kriyoablasyon böbrek  fonksiyonunu korur. Önde yerleşmiş ve santral böbrek kitleleri başarılı bir şekilde ablate edilebilir. 
 
Tedavi protokollerinde (Ulusal kanser (NCCN) ve American Urological Assocaiton (AUA tarafından yayınlanan) 4 cm' den küçük böbrek tümörlerinin termal ablasyonlar ile tedavisi cerrahiye alternatif seçenek olarak kabul görmektedir.   
 
Kriyoablasyon uygulanan 4-7 cm arasındaki (T1b) tümörlerde işlem sonrası yaşam süreleri 1 yıl için %96.5, 2 yıl için %86.1 ve 3 yıl için %62.6 dır. 
 
İşlem BT, ultrasonografi ya da MR eşliğinde yapılabilir. Yaygın olarak BT eşliğinde yapılmaktadır. Lezyonaygun buz topu büyüklüğünün ve büyümesinin kontrolü yapılabilir 
 
Böbrek kriyoablasyonuna bağlı olarak gelişen istenmeyen durumlar böbrek çevresinde kanama, yan ağrısı, apse, idrarda kan gelmesidir. Bu komplikasyon denilen istenmeyen durumlar, böbrek dışında doğru büyüyen tümörlerde daha nadir iken böbrek içine yani santralinde yerleşen tümörlerde daha yüksek olabilmektedir. 
 
Akciğer
 
Akciğer metastazlarının kriyoablasyonu birinci basamak tedavi alternatifi olabilir.  Göğüs duvarı içinde bronşlara ve lezyonlara dayanan veya plevra içeren merkezi lezyonlar kriyoablasyon ile güvenli ve etkili bir şekilde tedavi edilebilir. Metastatik akciğer tümörlerinde perkütan kriyoablasyon lokal kontrol sağlar.
 
Prostat
 
Kriyoablasyon, küratif amaçlı, minimal invaziv, etkili bir tedavi seçeneğidir.
 
Karaciğer
 
Uygun hastalar için, kriyoablasyon hepatik metastazlar için bir seçenektir. Ablasyon bölgesinin görünürlüğü intraprocedural monitörizasyona izin veren önemli bir avantajdır.
 
Kemik
 
Tümör kapsamını  optimize eder ve yaralanma riskini azaltır. Kriyoablasyon, radyoterapiden daha hızlı ağrı kesici sağlar. Kemik ablasyonda sementoplasti kullanımı için en uygun olan ablasyon türüdür.
 
 
ETİKETLER;

kanser, kanser tanısı, kanser tedavisi, kanserde yeni gelişmeler, kanserde lokal tedaviler, ablasyon, radyofrekans ablasyon, mikrodalga ablasyon, kemoembolizasyon, radyoembolizasyon, girişimsel radyoloji, biyopsi, kanser tedavisinde  yeni gelişmeler, kriyoablasyon, akciğer kanseri, akciğer kanser tedavisi
 

back to top